Ninnaji


To watch OmuroZakura & Tasting Kuzukiri

15 Apr. 2015

Feature : Ninnaji, Omuro-Sakura, Kuzukiri, Kagizen Yoshifusa
Ryoanji


Stone Garden of Ryoan-Ji & Yamabushi’s sweets

8 Apr. 2015

Feature : Ryoanji, Japanese Garden, Kashiwaya Mitsusada
Ninnaji


Early visiting Ninna-Ji & Having Nom Imo-mochi

31 Mar. 2015

Feature : Ninnaji, Japanese Garden, Potato-mochi
Awamochi


Kitano Tenmangu Shrine & Awa-mochi (Millet mochi)

24 Mar. 2015

Feature : Kitano Tenmangu Shrine, Awamochi in Sawaya
Maiko-san


Hanatoro 2015 & Gion Tea Ceremony with Maiko-san

17 Mar. 2015

Feature : Maiko-san, Hana-Touro, Kagizen YoshifusaPages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10