Toyokuni Shrine


Toyokuni Shrine & Vivid Chocolate at Bison Fute

10 Oct. 2015

Feature : Toyokuni Shrine, Bison Fute
Madaraneko_by_Takeuchi_Seiho


Konkaikomyo-ji & Tasty cafe meal at „& noma cafe“

1 Oct. 2015

Feature : Konkaikomyoji, Seiho Takeuchi, Japanese Art, & Noma Cafe
Koryuji Garden


Koryu-ji with treasure from Asuka period & Soba Sweets of Owariya

25 Sep. 2015

Feature : Koryuhi, Japanese Garden, Owariya, Soba Mochi, Soba Ita
Aburimochi Ichiwa


Imamiya Shrine & Aburi Mochi of Ichiwa next to the Shrine

17 Sep. 2015

Feature : Imamiya Shrine, Aburimochi, Ichiwa
Shogetsu Wagashi


Tea Ceremony world with Daitoku-ji & Very fine Wagashi of Shogetsu

9 Sep. 2015

Feature : Daitokuji, Wagashi, ShogetsuPages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10